Onderwerp:

Renteniveau GKB geen visieprobleem maar economisch dilemma

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk de online versie
 
GKB Drenthe
Nieuwsbrief Extra editie nieuwsbrief  
 
In deze uitgave
» Renteniveau GKB geen visieprobleem maar economisch dilemma
 
Renteniveau GKB geen visieprobleem maar economisch dilemma
Uit het nieuws blijkt dat de gemeente Den Haag haar tarief voor sociale kredieten verlaagt. Een prachtig initiatief. Sterker nog, als sociale bank zouden wij, vanuit het belang van onze klanten, het liefst onze leningen renteloos beschikbaar stellen. Helaas hebben wij als zelfstandig functionerende GKB, anders dan de gemeente Den Haag, niet de mogelijkheid de kosten van kredieten alternatief te financieren. Dat wil zeggen dat wij in elk geval de kosten moeten terugverdienen. Daarnaast bestrijken we als kredietbanken in het algemeen slechts een paar procent van de totale consumptieve kredietmarkt. Door dit geringe volume is het voor zelfstandig functionerende kredietbanken eveneens niet mogelijk de kosten te spreiden.
 
Hoge kosten, lage opbrengsten
Op dit moment lukt het kredietbanken nauwelijks nog om kostenneutraal kredieten te verstrekken: de kosten zijn hoog, de opbrengsten laag. En door de huidige (historische) lage rentestand, is dit nog moeilijker geworden. Daarbovenop hebben wij als GKB in de praktijk - ten opzichte van commerciële kredietverstrekkers - te maken met een aantal kostenverhogende aspecten: 

Zo zijn wij vanuit het verantwoord lenen-principe genoodzaakt om gemiddeld vijftig procent van de kredietaanvragen af te wijzen. Aanvragen waarvan de handelingskosten nagenoeg gelijk zijn aan die van toegewezen kredietaanvragen.

Ten tweede is het risicoprofiel van onze kredietaanvragers beduidend anders dan die bij commerciële instellingen: het risico dat een klant niet terug kan betalen is bij de GKB vaak vele malen groter. Het gemiddelde achterstandspercentage bij commerciële kredietverstrekkers is ongeveer op 1 a 2%, waar dit bij de GKB 10% is. Bij een saneringskrediet loopt het achterstandspercentage bij de GKB zelfs op tot bijna 30%. De GKB maakt vanwege de vaak onregelmatige of zelfs uitblijvende betalingen noodgedwongen veel meer kosten dan een commerciële kredietverstrekker.
 
Ten derde is de rentevergoeding (als concreet bedrag) bij kleine leenbedragen slechts een fractie van de kosten. Daar leggen kredietbanken dus feitelijk op toe. Ondanks dit, stellen wij geen minimum te lenen bedrag, een bedrag van 500 euro is ook voldoende.
 
Afsluitend heeft een kredietbank, door het beperkte marktaandeel in kredieten, weinig tot geen investeringskracht om kosteneffectief te kunnen werken en maximaal gebruik te kunnen maken van de modernste toepassingsmogelijkheden.
 
Break-even afzet met risico op tekort
Onze omzet van kredieten bevindt zich momenteel op een break-even punt: we maken winst noch verlies. Dit heeft een positieve kant, omdat wij als sociale bank geen winstoogmerk hebben. Aan de andere kant brengt het ook het risico van een tekort met zich mee. Een tekort dat wij ons niet kunnen veroorloven.
 
Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt zouden we als GKB misschien beter kunnen stoppen met het verstrekken van sociale kredieten. Vanuit het oogpunt van de burger met een kredietbehoefte zou dat een slechte keuze zijn. Wij bieden burgers met een kredietbehoefte, die nergens anders terecht kunnen, een verantwoorde oplossing.

De beoordeling van een kredietaanvraag gebeurt bij de GKB altijd zeer zorgvuldig om verantwoord te kunnen lenen. Zo voorkomen we overkreditering. Iets wat we bijvoorbeeld vaak zien wanneer een klant allerlei kleine bedragen heeft geleend middels een verzendhuiskrediet (postorder). Daarnaast melden wij het krediet en de terugbetaling hiervan altijd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Een melding die de lener en de financiële markt beschermt. Uiteraard moeten we ook niet vergeten dat we middels een (sanerings)krediet zowel kleine als grote schulden kunnen aflossen.
 
Renteniveau verlagen geen kwestie van niet willen
Samenvattend moeten we concluderen dat - zo lang de kosten van een krediet moeten worden opgebracht door de rente, zoals nu bij ons het geval is - lenen bij de GKB altijd (te) duur is voor minima. Maar als er voor de klant geen enkel ander alternatief is, kunnen wij als GKB toch een oplossing bieden én gebeurt lenen wel altijd geheel verantwoord. De keuze om de rente niet te verlagen is dus geen kwestie van niet willen, maar heeft in beginsel een politiek-bestuurlijke inslag. 
 
 
Doorsturen | Website | Afmelden | Reageren | (0592) 366 099
Postbus 426, 9400 AK Assen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: