Onderwerp:

Waardwonen in 2016: toekomst bepalen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
Nieuws waardwonen
 
  Volg ons op facebook
   
 
 
  Waardwonen in 2016: toekomst bepalen  
 
  Allereerst wensen wij u een goed en gezond 2016!

2016 wordt voor Waardwonen een belangrijk jaar. Een jaar van toekomst bepalen. De Nieuwe Woningwet zorgt voor een groot aantal veranderingen voor onze organisatie. In 2016 zullen we aan deze veranderingen werken. We bepalen onze gewenste woningportefeuille: aan hoeveel en welke woningen is er de komende jaren behoefte in de gemeente Lingewaard en Millingen aan de Rijn en wat is hierbij een passend huurbeleid? We maken hier afspraken over met gemeenten en huurdersvertegenwoordiging. Maar ook de visitatie en het klanttevredenheidsonderzoek van 2015 zijn belangrijke uitgangspunten voor veranderingen. Daarnaast vraagt de stroom asielzoekers ook in onze gemeenten dringend om een oplossing.

Uiteraard gaan we in 2016 verder met het bouwen en ontwikkelen van de nieuwbouwprojecten. We leveren de nieuwbouwprojecten Van Kleefstraat e.o. en het centrumplan in Millingen aan de Rijn op. We starten met de voorbereidingen van het Stadhues en we investeren ook in 2016 weer fors in duurzaamheid en het onderhoud van onze woningen.

De nieuwe directeur-bestuurder Hanke Gielen-Struik start op 18 januari 2016. Ook zij zal bijdragen aan de toekomst van Waardwonen. Waardwonen is een gezonde organisatie en wij blijven voldoen aan onze kerntaak: goede huisvesting en een goede leefomgeving voor mensen met een smalle beurs. We behaalden bij de Aedes benchmark medio 2015 een AA score en horen daarmee bij de koplopers van woningcorporaties in Nederland. In 2016 gaan we een volgende stap maken, samen met onze partners en onze huurders.

Leo Urgel
directeur-bestuurder ad interim
 
 
 
 
 
  Woningportefeuille en huurbeleid  
 
  In 2016 zullen veel activiteiten gericht zijn op zaken die voortvloeien uit de Woningwet. Op het gebied van administratie en regelgeving komt er veel op ons af. Actiepunten die aandacht krijgen zijn het waarderen tegen marktwaarde, splitsing van de sociale huisvesting en de zogenaamde commerciële activiteiten en herijken van de statuten. De Woningwet heeft ook invloed op onze woningportefeuille en het huurbeleid. In 2015 zijn we gestart met een woningmarktonderzoek. Hierin is onderzocht hoeveel woningen Waardwonen de komende jaren tot en met 2025 voor de primaire doelgroep nodig heeft. Een belangrijke uitkomst is dat groei van het aantal woningen niet langer nodig zal zijn. Begin 2016 werken we verder in detail uit hoeveel woningen er nodig zijn de komende jaren en welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden. Denk hierbij aan zaken als het aantal te verkopen woningen, sloop, nieuwbouw en de invloed van de toename van vergunninghouders. Een andere belangrijke maatregel is een nieuw huurbeleid. In dit beleid houden we ook rekening met passend toewijzen en de gevolgen die dit voor onze woningzoekenden heeft.

Samenwerken met gemeente en huurders
De rol van de gemeente en huurdersvertegenwoordiging is veranderd met de invoering van de nieuwe Woningwet. Ze worden nog meer een gelijkwaardige gesprekspartner in een groot aantal zaken. Een belangrijk voorbeeld hierin zijn onze prestatieafspraken. Afhankelijk van wanneer beide gemeenten hun woonvisie gereed hebben, zal Waardwonen een bod uitbrengen voor het afsluiten van prestatieafspraken.
 
 
 
  Energiebeleid: extra investering in 2016  
 
  Tot eind 2020 voert Waardwonen aan circa 1300 woningen energiebesparende maatregelen uit, een investering van in totaal € 9 miljoen. In 2015 hebben we 1500 zonnepanelen geplaatst op verschillende huurwoningen in de gemeente Lingewaard en Millingen aan de Rijn. Naast het plaatsen van panelen krijgen woningen ook dak-, gevel- en vloerisolatie. Wij vinden dit belangrijk om de woonlasten voor onze huurders zo laag en betaalbaar mogelijk te houden. Bovendien wordt de uitstoot van koolzuurgas (CO2) hiermee verminderd. In 2016 worden zo’n 180 woningen verbeterd. Hiervoor heeft Waardwonen voor dit jaar € 2 miljoen begroot. We zullen het energiebeleidsplan in 2016 herijken en aanpassen aan de regelgeving en nieuwe mogelijkheden.
 
 
 
  Nieuwbouw Van Kleefstraat e.o. Huissen  
 
  Aan de Van Kleefstraat, Van Kleefplein en Van Gelrestraat bouwen we 21 eengezinswoningen en 37 appartementen. In 2015 is de eerste fase met 17 eengezinswoningen en 37 appartementen opgeleverd. Met de oplevering van deze tweede fase in maart 2016 heeft dit gebied een geheel nieuwe uitstraling. In dit gehele herstructureringsproject investeren we € 20 miljoen. Van de 37 appartementen zijn 21 appartementen bestemd voor cliënten van Driestroom. 12 appartementen worden omgebouwd naar 18 studio’s. Samen met Driestroom leveren we hier onze maatschappelijke taak in de wijk. De nieuwbouw geeft bovendien een impuls aan de wijkvernieuwing, kwaliteit van de woningen, de omgeving en duurzaamheid.  
 
 
  Centrumplan Millingen aan de Rijn  
 
  De werkzaamheden aan het centrumplan in Millingen aan de Rijn verlopen voorspoedig. We realiseren hier 12 appartementen, verdeeld over 3 verdiepingen. Op de begane grond komt een vestiging van supermarkt Aldi. Alle appartementen zijn al verhuurd. Er zijn 10 appartementen in het sociale segment en 2 penthouses met een hogere huurprijs. De nieuwbouw wordt in april 2016 opgeleverd. Wij investeren € 4,5 miljoen in dit bijzondere project in het centrum van Millingen aan de Rijn. Wij realiseren hier een gedifferentieerd aanbod van levensloopbestendige woningen voor een brede doelgroep. Daarnaast willen we de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van Millingen aan de Rijn vergroten en daarmee ook de leefbaarheid.   
 
 
  Stadhues, Huissen  
 
  Het Stadhues in Huissen is het voormalige klooster en stadskantoor van de gemeente Lingewaard. Het is een markant en beeldbepalend gebouw gelegen in het centrum van Huissen.
 
De gemeente Lingewaard heeft Waardwonen gevraagd om te participeren in de herontwikkeling van het Stadhues. De ruimte op de begane grond in het bestaande klooster wordt door de gemeente ingericht als bibliotheek en horeca/multifunctionele voorziening. In de overige ruimten worden appartementen gerealiseerd. Na de herontwikkeling worden de appartementen twee jaar tijdelijk verhuurd aan zorginstelling Betuweland. De bewoners van zorgcentrum Sancta Maria wonen tijdens de nieuwbouw van hun nieuwe zorgcentrum in het oude Stadhues. Daarna neemt Waardwonen de 24 betaalbare appartementen over.
 
 
 
  Klappenburgstraat e.o. Bemmel  
 
  Bij 74 woningen aan de Klappenburgstraat, Pastoor Grimmelstraat, Gerard Rijssenbeeksttraat, Ds Israelstraat en de Meidoornstraat in Bemmel is Waardwonen aan het onderzoeken welke maatregelen wij willen nemen om de woningen ook in de toekomst nog aan te laten sluiten bij de wensen van onze huurders.  Hiervoor worden verschillende analyses uitgevoerd en ook met de bewoners zijn gesprekken gevoerd.  In 2016 zullen we hier samen met bewoners verder vorm aan geven.
 
 
 
  Digitalisering voor huurders en medewerker  
 
  In 2015 hebben we grote stappen gezet op het gebied van digitalisering. Voor de medewerkers is er een nieuw kantoorautomatiseringssysteem ingevoerd. Dit heeft een grote inspanning van alle medewerkers gevraagd, maar het resultaat mag er zijn: een enorme stap om onze bedrijfsvoering te optimaliseren. Voor onze huurders hebben we Mijn Waardwonen geheel vernieuwd. Huurders kunnen online heel eenvoudig zaken zelf regelen. Zo kunnen ze zelf een afspraak voor een reparatieverzoek plannen, persoonlijke gegevens wijzigen, de huur betalen en veel informatie inzien. Ook kunnen ze de status bekijken van de door hen gestelde vragen en reparatieverzoeken. Dit biedt de huurders meer grip op hun eigen proces en informatie.
 
 
 
  Onderhoud  
 
  Ook in 2016 voert Waardwonen weer het nodige onderhoud uit. In totaal hebben we € 4,6 miljoen begroot. Naast het storing-, contract- en mutatieonderhoud investeren we in planmatig onderhoud. We voeren onderhoud uit bij in totaal 600 woningen. Naast de energiebesparende maatregelen, investeren we ook in 2016 in het saneren van asbest op onder andere daken van woningen en bergingen. Andere werkzaamheden in 2016 zijn onder andere schilderwerk (662 woningen), vervangen van cv-ketel (203 woningen), keukenrenovatie (78 woningen), douche- en toiletvernieuwing (171 woningen) en het vervangen van dakbedekking (112 woningen/bergingen).  
 
 
  Leefbaarheid  
 
  Wij vinden het belangrijk om te blijven investeren in schone, hele en veilige woningen, wijken, buurten en dorpen. In 2016 zullen we onze wijkbeschrijvingen vertalen naar wijkvisies. Hierin beschrijven we waar in welke wijk behoefte aan is en wat wij hierin kunnen en willen betekenen. We kunnen dan gericht leefbaarheidsplannen ontwikkelen. Onze huurders kunnen plannen indienen  via ons leefbaarheidsfonds. Voor leefbaarheid hebben we in 2016 een bedrag van €75.000 euro gereserveerd. Hiervoor voeren we onder andere de volgende activiteiten uit:

Leefbaarheidsfonds
Via ons leefbaarheidsfonds geven we een financiële bijdrage aan initiatieven van bewoners die de leefbaarheid en veiligheid in de buurt verbeteren en voldoen aan de Woningwet.

NLDoet/Doedag
Ook in 2016 organiseren we weer onze jaarlijkse Doedag. Medewerkers van Waardwonen helpen bewoners bij het uitvoeren van klussen die bijdragen aan de leefbaarheid en voldoen aan de Woningwet. We sluiten dit jaar aan bij NLDoet.

Buurtbemiddeling
Waardwonen draagt (financieel) bij aan het project buurtbemiddeling in de gemeente Lingewaard. In de nieuwe gemeente Berg en Dal is helaas nog niet besloten tot buurtbemiddeling. Waardwonen blijft zich ook hier inzetten om buurtbemiddeling samen met de gemeente te realiseren. Tot die tijd schakelt Waardwonen in bepaalde situaties buurtbemiddeling op eigen titel in.
 
Laatste kans
Als sociale verhuurder biedt Waardwonen vanuit haar maatschappelijk oogpunt in bijzondere situaties een Laatste Kans aan huurders en woningzoekenden.
 
Meldpunt Bijzondere Zorg
Waardwonen draagt financieel bij aan het Meldpunt Bijzondere Zorg Nijmegen. Het Meldpunt zorgt ervoor dat hulpverlening voor sociaal kwetsbare mensen met vaak meer problemen tegelijk zo snel mogelijk (weer) op gang komt. Onder andere door betrokken partijen met elkaar in contact te brengen.

 
 
 
  FinanciŽn  
 
  Waardwonen heeft ook in 2016 een groot aantal ambities en verplichtingen waar zij aan moet voldoen. De begroting, de meerjarenplanning en verschillende analyses laten zien dat Waardwonen een financieel gezonde organisatie is voor nu en de toekomst. Ook in 2016 hebben wij de mogelijkheid om onze maatschappelijke taak goed uit te voeren. In onderstaand ziet u de begrote cijfers voor 2016.

 

Bouwen van woningen en voorzieningen € 4,0 miljoen
Onderhoud € 4,6 miljoen
Verbeteren van EPA label € 2 miljoen
Verbeteren leefbaarheid € 60.000

Begrote winst- en verliesrekening (bedragen x € 1 miljoen)

Bedrijfsopbrengsten 28,0
Bedrijfslasten -23,0
Exploitatieresultaat 5,0
Mutatie waardeverandering  4,8
Financiële baten en lasten -3,4
Resultaat voor belasting 6,4
Vennootschapsbelasting -3,2
Jaarresultaat 3,2

Verloop aantal woningen in 2016

Aantal woningen en wooneenheden op 1-1-2016 3.796
Verkoop 35
Sloop 0
Nieuwbouw 70
Aantal woningen en wooneenheden op 31-12-2016  3.831
 
 
 
  Waardwonen.nl | Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je hier af.
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: