Onderwerp:

GasTerra's G3: in deze nieuwsbrief o.a. ETS over de kop, nieuwe regeling gaskwaliteit en Power to Gas

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  Column Gertjan Lankhorst
Kwestie van ondernemingszin
 
 
 
  Nieuwe ontwikkelingen 2014
ETS over de kop
 
 
  Ondanks dat het gas nog niet opraakt, moet het wel van steeds verder weg komen. Daarom is het van belang dat ook in Europa een andere houding ten opzichte van schaliegas en andere nieuwe ontwikkelingen ontstaat.   
 
  De Europese Commissie heeft een aantal hervormingen van het ETS voorgesteld zoals backloading en marktstabiliteitsreserve. Wat houdt dit in en wat zijn mogelijke consequenties?   
 
 
 
 
 
 
Column Gertjan Lankhorst: Kwestie van ondernemingszin

Een halve eeuw geleden begon het aardgastijdperk in Nederland. De grootste zorg was destijds of het gas wel op tijd op zou zijn. Daarom werd gas met voorrang verkocht aan de industrie, die grote volumes snel kon gebruiken. Voor sommige bedrijven was er zelfs potjesgas (extra goedkoop gas) om ze naar Nederland te lokken.

Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Het potjesgas is al lang op. Het gas nog lang niet, want de kennis over de beschikbare voorraden in de wereld is toegenomen. Helaas moet het gas wel van steeds verder weg komen. Daardoor concurreert de gasvraag in Nederland niet meer met olie, maar wel met de gasvraag vanuit landen zoals Japan. Terwijl in de VS het gasaanbod juist afkomstig is van eigen bodem, komt de export daarvan maar tergend langzaam op gang. 

Daarom is het van belang dat ook in Europa een andere houding ten opzichte van schaliegas en andere nieuwe ontwikkelingen ontstaat. Waar de Amerikanen massaal zeggen: “ja graag!”, is de Europese houding vooral: “nee, eng!”. Natuurlijk kunnen we niet zomaar ongebreideld naar schaliegas gaan boren. Dat kan ook helemaal niet volgens de geldende Europese regels. Neem alleen al REACH, dat terecht eisen stelt aan de gebruikte chemicaliën. Maar het is vooral een kwestie van mentaliteit, van ondernemingszin en van een open opstelling. In de industrie is die volop aanwezig, nu de rest van de samenleving nog.

Gertjan Lankhorst, CEO GasTerra
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Emissions Trading System (ETS) over de kop

De Europese Commissie (EC) presenteerde in januari 2014 het ‘2030 Framework’ met als belangrijkste doelstelling 40 procent emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990. Eén van de manieren om deze doelstelling te bereiken is met het Emissions Trading System (ETS). Met dit systeem moeten bedrijven betalen voor de CO2-uitstoot van hun bedrijfsprocessen. De gedachte hierachter is dat bedrijven meer gaan investeren in een ‘schonere’ manier van produceren en de vervuiler betaalt. Maar door de crisis en het in de aanloopfase gratis uitdelen van CO2-rechten is er een overschot aan rechten op de markt. Dit heeft een lagere CO2-prijs tot gevolg waardoor de werking van het ETS wordt verstoord. Als reactie hierop heeft de Europese Commissie een aantal structurele wijzigingen voorgesteld zoals backloading en marktstabiliteitsreserve.
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Power to Gas: dť oplossing voor meerdere problemen

Power to Gas (PtG) is het omzetten van elektriciteit in waterstof en/of methaan. De basis van het proces wordt gevormd door elektrolyse, waarbij water met behulp van elektriciteit wordt omgezet in waterstof en zuurstof. Vanuit verschillende hoeken wordt PtG gepresenteerd als dé oplossing voor een aantal problemen. Zoals het overaanbod van elektriciteit, als productiemogelijkheid voor duurzaam gas en als schakel in een netwerk tussen energiedragers in energiemarkten. In alle gevallen gaat het om PtG als langetermijnoplossing. De huidige inzet van PtG beperkt zich echter vooral tot studies en proefopstellingen. Is PtG wel dé oplossing?

Lees verder
 
 
 
 
 
 
 
Duurzame Dinsdag: geef je op voor de GasTerra Energieprijs!

De energiesector is een dynamische sector die niet alleen voor de uitdaging staat om de economie van voldoende energie te voorzien, maar ook moet bijdragen aan de terugdringing van broeikasgassen. Daarom heeft Europa de duurzaamheidsdoelstellingen 20-20-20 geformuleerd. Dit betekent dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent moet zijn gedaald in vergelijking tot 1990, de energie-efficiëntie met 20 procent moet zijn toegenomen én 20 procent van de energie op duurzame wijze wordt opgewekt.
 
Als handelsonderneming in aardgas en groen gas is GasTerra direct betrokken bij deze ontwikkeling. Wij zien gas als dé transitiebrandstof. Dat wil zeggen dat gas de beste papieren heeft in de overgang naar een energievoorziening die in de toekomst volledig duurzaam zal zijn. GasTerra speelt daar als gasleverancier op in door producten te ontwikkelen die het transitieproces op weg helpen. Maar de energietransitie is van ons allemaal. Daarom zijn wij benieuwd naar ideeën uit de samenleving.

Dus heb je een innovatief product bedacht, weet je hoe we meer energie kunnen besparen of meer duurzame bronnen kunnen inzetten? Doe mee en geef je dan op vóór 1 juni via de website.  
 
 
 
 
 
 
MinisteriŽle regeling gaskwaliteit: een nieuwe samenstelling voor aardgas?

De Nederlandse gasproductie neemt op termijn af waardoor we op zoek moeten naar alternatieve bronnen. De samenstelling van gas uit nieuwe bronnen kan afwijken, maar het gas moet ook worden getransporteerd door het Nederlandse aardgasnetwerk. Om de vereisten waar dit gas aan moet voldoen in kaart te brengen, schreef het Ministerie van Economische Zaken een concept Ministeriële Regeling (concept-MR). Maar liefst 38 organisaties gaven een reactie die vervolgens zijn gepubliceerd. MinEZ heeft nu voorwaarden voorgesteld die zijn gebaseerd op de huidige praktijk en samenstelling van het aardgas zoals dat in Nederland wordt gebruikt. Dit resulteerde in een aantal belangrijke wijzigingen voor marktpartijen. 
 
Belangrijkste wijziging is dat het MinEZ de kwaliteitseisen voor gas vastlegt in een MR. Dit heeft directe gevolgen voor producenten/importeurs van gas in het Nederlandse netwerk aangezien het ingevoede gas, exclusief gas geproduceerd uit Nederlandse kleine velden, geweigerd kan worden door netwerkbeheerders als dit gas niet aan de MR-voorwaarden voldoet. Vervolgens is de landelijk netbeheerder verplicht het getransporteerde gas zo te bewerken dat het bij aflevering aan afnemers voldoet aan deze afleverspecificaties.  
 
Welke consequenties de MR exact voor afnemers/eindverbruikers in Nederland gaat hebben, hangt af van de kwaliteitsvariaties binnen de geformuleerde bandbreedtes die in het Nederlandse net gaan optreden. Voor afnemers die in Nederland gas afnemen dat zich buiten de afgesproken specificaties bevindt, kan de netwerkbeheerder kosten in rekening brengen. 
 
 
 
 
 
 
Flame conferentie 19-22 mei

Van 19 tot en met 22 mei wordt de Flame conferentie georganiseerd. Een Europees platform waar marktpartijen uit de gassector elkaar ontmoeten. Ook deze editie is er een interessant programma met thema's als het succesvol verbinden van gasvraag en aanbod, het koppelen van Europese markten, prijzen en regulering.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op de website van Flame.  
 
 
 
 
 
  Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze nieuwsbrief is voor eigen risico van de gebruiker. Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). GasTerra spant zich in te waarborgen dat de informatie en inhoud van de artikelen in deze nieuwsbrief volledig en juist is. GasTerra kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie in deze nieuwsbrief. De onderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie verkregen via deze nieuwsbrief of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
 
 
  Indien u geen nieuwsbrief van GasTerra meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden  
 
 
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: