Onderwerp:

Uitnodiging lectorinstallatie Marie Louise Luttik

Datum: 20-01-2020 07:00:11
           
    Bekijk de webversie    
           
   
 
   
  Uitnodiging Lectorinstallatie
  2 maart 2020
 
   
 
 
[English below]
 
Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen nodigt u van harte uit voor de lectorinstallatie van mevrouw dr. M.L.A. (Marie Louise) Luttik, Lector Familiezorg, op maandag 2 maart 2020.
 
We stellen het op prijs als u zich voor 21 februari 2020 aanmeldt via dit aanmeldformulier.
 
 
 
 
Programma
15.30 uur - Ontvangst 
16.00 uur - Mw. mr. P.H.J. (Petra) Smeets, lid College van Bestuur
16.10 uur - Film en rede mevrouw dr. M.L.A. (Marie Louise) Luttik 
16.30 uur - Installatie
16.45 uur - Mw. A.H. (Annemarie) Hannink, dean Academie voor Verpleegkunde 
16.55 uur - Receptie
 
Voorafgaand aan de installatie organiseert het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek vanaf 13.30 uur een mini-symposium over familiezorg. Aan het woord komen Prof. Dr. Tiny Jaarsma, hoogleraar Verpleegkunde aan de Universiteit van Linköping, Zweden, Jolanda van Zuydgeest, auteur van het boek ‘Een gouden gezin’ en Klaartje van Montfort, directeur Expertisecentrum Familiezorg in Tilburg. In aansluiting op de sprekers kunt u kennis maken met studenten en onderzoekers die verschillende projecten en onderzoeken op het gebied van Familiezorg zullen presenteren  
 
Lees hier meer over het mini-symposium.
 
 
 
dr. Marie Louise Luttik
Marie Louise Luttik is verpleegkundige en onderzoeker met een lange staat van dienst op het thema Familiezorg; zorg door en voor familie (en naasten) rondom mensen die langdurig en intensief zorg nodig hebben. 
 
Door de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op hulp en ondersteuning van familie en directe naasten in de zorg voor ouderen en mensen met chronische aandoeningen en/of fysieke of verstandelijke beperkingen. De effecten daarvan op de onderlinge relaties en verhoudingen binnen een familiesysteem zijn aanzienlijk, maar krijgen tegelijkertijd nog weinig aandacht.
 
Als lector Familiezorg heeft Marie Louise Luttik de missie te komen tot een meer systeemgerichte benadering van zorgsituaties waarbij er aandacht is voor de gezondheid en het welzijn van het familiesysteem waarvan de patiënt of cliënt onderdeel is. De leeropdracht Familiezorg beoogt, met behulp van toegepast wetenschappelijk onderzoek, in nauwe samenwerking met praktijkinstellingen, inzicht te krijgen in de effecten van ‘zorgen voor’ binnen families, de effecten van interventies ter ondersteuning van families en condities voor optimale samenwerking in de driehoek patiënt, familie en zorgprofessionals.   
 
Lees hier meer over mevrouw Luttik.
 
 
 
Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek
Het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek kent verschillende leeropdrachten die onder leiding van verschillende lectoren ingevuld worden. De algemene overkoepelende leeropdracht van het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek is bij te dragen aan kennisontwikkeling en kennisdeling door middel van het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek dat diagnostisch en verpleegkundig van aard is.

Door intensief samen te werken met zorginstellingen, beroepsorganisaties, universitaire centra en gerelateerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen, draagt het lectoraat bij aan de kwaliteit van de verpleegkundige zorg en aan de kwaliteit van leven van zorgvragers en hun directe naasten die zorg ontvangen van verpleegkundigen. 

Het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek maakt deel uit van het Centre of Expertise Healthy Ageing en de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen. 
 
 
 
Locatie
Hanzehogeschool Groningen
Wiebenga
Petrus Driessenstraat 3
9714 CA  Groningen
 
Ontvangst en receptie: de Serre 
Lectorinstallatie: collegezaal B1.21

U kunt parkeren in de parkeergarage Circus aan de Korreweg of in de wijk (betaald). Parkeergarage Circus ligt op ongeveer 5 minuten loopafstand van locatie Wiebenga. Bekijk alle reistips.


 

 
 
 
English invitation inauguration
The Executive Board of Hanze University of Applied Sciences Groningen cordially invites you to attend the inauguration of dr Marie Louise Luttik, Professor of Family Care, on Monday 2 March 2020. 
 
Please let us know whether you plan to attend before 13 January 2020 using this registration form.
 
Programme
3.30 pm: Welcome
4.00 pm: Mrs P.H.J. Smeets, LLM, member of the Executive Board
4.10 pm: Film and inaugural address from Dr M.L.A. Luttik
4.30 pm: Inauguration 
4.45 pm: Mrs A.H. Hannink, Dean of the School of Nursing
4.55 pm: Reception
 
Prior to the installation, the Nursing Diagnostics professorship has organised a mini-symposium about family care starting at 1.30 pm with speakers Tiny Jaarsma, Professor of Nursing at the University of Linkoping in Sweden; Jolanda van Zuydgeest, author of the book A golden family; and Klaartje van Montfort, director of the Family Care Expertise Center in Tilburg. After their presentations, there will be time to mingle with students and researchers who will present various projects and research in the field of family care
 
dr Marie Louise Luttik
Marie Louise Luttik is a nurse and researcher with an impressive track record in family care – care provided by family, for family (and other loved ones), centering around people who need long-term and intensive care.
 
Due to the transition from welfare state to participation society, there is an increasing demand for help and support from immediate family and closest friends in the care for the elderly and people with chronic disorders and/or physical or mental limitations. The effect this can have on relationships within a family unit are considerable, but little attention is paid to these effects.
 
As a lecturer in Family Care, Marie Louise Luttik has made it her mission to arrive at a more system-oriented approach to care situations – one that pays attention to the health and well-being of the family unit that the patient or client is part of. The Family Care learning assignment, with the help of applied scientific research and in close collaboration with practice institutions, aims to gain insight into the effects of 'caring for' within families, the effects of interventions to support families and conditions for optimal cooperation in the triangle patient, family and healthcare professionals.
 
The Nursing Diagnostics Professorship
The Nursing Diagnostics Professorship has various learning assignments designed under the supervision of various lecturers. The general overarching teaching assignment of the Nursing Diagnostics Professorship is to contribute to knowledge development and knowledge sharing through the implementation of applied scientific research that relates to diagnostics and nursing.

By cooperating intensively with care institutions, umbrella organisations, professional organisations, university centres and related educational and research institutions, the professorship contributes to the quality of nursing care and to the quality of life of patients and clients in particular, as well as their immediate loved ones who care receive from nurses.

The Nursing Diagnostics Professorship is part of the Centre of Expertise Healthy Ageing and the School of Nursing at Hanze University of Applied Sciences.
 
Location
Hanzehogeschool Groningen
Wiebenga
Petrus Driessenstraat 3
9714 CA  Groningen
 
Welcome and reception: Serre (ground floor)
Inauguration: lecture hall B1.21
 
Wiebenga: you can park your car in the Circus parking garage on the Korreweg or in the surrounding area (paid parking). Parking garage Circus is approximately a 5-minute walk from the Wiebenga location.
 
Click here for driving directions.

 
   
 
 
   
 
 
  www.hanze.nl     © 2020 Hanzehogeschool Groningen Afmelden  
  In onze privacyverklaring is te lezen hoe we met persoonsgegevens omgaan.  
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: