Onderwerp:

Lectoraat nieuwsbrief februari 2020

Datum: 26-02-2020 15:43:32
NIEUWSBRIEF NR. 32 - FEBRUARI 2020
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
Alfa-college/NHL Stenden Hogeschool
 
 
NIEUWSBRIEF NR. 32 - FEBRUARI 2020
 
 
Buitenstate op facebook   Regionale Kenniscommissie   Buitenstate op twitter
 
 
 
 
HOT NEWS
 
 
 
 
 
Nieuwe redactie Nieuwsbrief

Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van 2020, en wellicht merkt u dat er een nieuwe redactie is. In november 2019 kwam Ginette Vegter ons team verrijken in de functie van managementassistent regio Groningen met speciale aandacht voor communicatie. Dus ook de Nieuwsbrief. U ziet nu het resultaat daarvan, gemaakt door Ginette samen met haar collega Christina Jansma, die reeds lang ‘onze’ managementassistent regio Friesland is en gepokt en gemazeld Nieuwsbriever. Hebt u suggesties, vragen of (nog mooier) een bijdrage voor de volgende Nieuwsbrief, neem dan s.v.p. contact met hen op.

Jaarplan 2020

Hoewel 2020 alweer volop aan de gang is, heb ik u nog niet veel verteld over ons jaarplan 2020. Een bijzonder jaarplan, want grotendeels in het teken van het afrondende jaar van dit twaalfjarig lectoraat dat nu voor ons ligt en de verduurzaming en doorontwikkeling van ‘haar’ gedachtegoed. Daartoe loopt vanaf september 2019 het, u reeds bekende, Reflectie- en Ontwikkelprogramma om erachter te komen wat het lectoraat het onderwijs, het bedrijfsleven/werkveld en de wetenschap heeft gebracht, hoe en waar dat  zichtbaar is en wat de next steps zijn. Er zal het hele jaar veel actie zijn m.b.t. kennisdeling en presenteren van uitkomsten. Het jaarplan 2020 besteedt hier veel aandacht aan. Daar komen we steeds op terug in de Nieuwsbrieven. Daarnaast of daaraan gekoppeld een paar ambities heel kort uitgelicht:

 *databank/ infotheek: we zijn bezig om een soort databank/digitale lectoraats-infotheek in te richten waarin voor iedereen die geïnteresseerd is, al onze publicaties (groot en klein, langer geleden en actueel, wetenschappelijk en populair, artikelen, films enz.) worden opgeslagen, inzichtelijk gemaakt en toegankelijk zijn voor de middellange termijn, ook als dit lectoraat niet meer als zodanig aanwezig is.

*Podcast: we gaan vanaf april allerlei podcasts samenstellen, die we zelf maken of samen met bedrijven, wetenschappers, studenten enz., over allerlei onderwerpen van het lectoraat, met als basis vorm: Verhalen over verbindingen. Die kunnen over allerlei onderwerpen gaan, theoretisch en praktisch voor elke nieuwsgierige gebruiker. Wilt u meedoen of hebt u een wens of suggestie of behoefte aan een podcast-verhaal, laat het ons weten via de mail ga.vegter@alfa-college.nl

*ronde twee Reflectieprogramma nu van start! Nadat we op 30 januari ronde één, met het onderwijs, hebben afgerond, gaat nu ronde twee beginnen: die met het bedrijfsleven en werkveld. De voorbereiding van de enquêtes, werksessies, verdiepende interviews en de schouw met bedrijven is begonnen. Van de enquêtes zullen diversen van u iets merken rond eind februari. Dit deel is afgerond eind april. De uitkomsten worden op 28 mei gepresenteerd in het Museum De Proefkolonie in Fredriksoord: u bent van harte welkom dan en daar!

*boek 1 en 2: met diverse schrijvers en meelezers zijn we bezig vorm te geven aan twee boeken met en over het lectoraat, met de bedoeling om die op 3 december 2020, bij het eindcongres, klaar te hebben en aan u te kunnen overhandigen of opsturen. Boek 1 is wetenschappelijk van aard en beschrijft hoe het Reflectie- en Ontwikkelprogramma - onderzoek, met data, uitkomsten en adviezen, er uit ziet. Werktitel: “Bevindingen over verbindingen….” Kleinere oplage voor publiek dat geïnteresseerd is in onderzoek. Boek 2 is populairder van aard en een reisgids met routes in het praktijklandschap langs fysieke en inhoudelijke pleisterplaatsen waar ons gedachtegoed en onze partnerschappen letterlijk en figuurlijk te bezoeken vallen. Veel pleisterplaatsen als: bedrijven, scholen, burgerplekken… Een uitnodiging zelf te ervaren en mee te doen. Grotere oplage, kleurrijk en in klein zakboek formaat. Is klaar in november en bedoeld voor alle partners van ons lectoraat en geïnteresseerden. Wilt u hieraan mee doen en een pleisterplaats aanmelden: neem contact op met de redactie van deze Nieuwbrief.

*Delphi methode en wetenschappers. Ook de wetenschap wordt betrokken bij de bevindingen en next steps van ons lectoraat, dat doen we online vooral via de Delphi methode: we gaan met een groep wetenschappers, die inhoudelijk verbinding hebben met onze kennisdomeinen, bespreken wat ze van onze onderzoeksagenda vinden en de bevindingen daarbij, hoe ze vanuit hun eigen expertise er naar kijken en wat dit betekent voor de wetenschap en bijbehorende next steps. Samen met Prof. dr. Maarten de Laat bereid ik dit nu voor en samendoen we het onderzoek hierbij. Uitkomsten en debat hierover op 3 december. Meer info volgt in de volgende Nieuwsbrief.

Ineke Delies
Lector

jj.delies-devries@alfa-college.nl  ineke.delies@nhlstenden.com

 
 
 
 
 
EVEN VOORSTELLEN...
 
 
 
Dr. Akke Folmer (sociaal geograaf)
 
Dr. Akke Folmer (sociaal geograaf)
 

Sinds 1 februari 2020 ben ik lid van de kenniskring Duurzame Innovatie in de regionale kenniseconomie. In deze nieuwsbrief zal ik me kort even voorstellen!

Als sociaal geograaf kijk ik naar de complexe en dynamische relaties tussen mensen en plaatsen. Ik heb me tijdens mijn studie sociale geografie aan de RUG verdiept in allerlei geografische fenomenen, maar ik specialiseerde me uiteindelijk in toerisme. Ik heb onder andere drie maanden in Noord-Ierland onderzoek gedaan naar de toeristische ontwikkelingen van twee badplaatsen en mijn afstudeerscriptie geschreven over marketing en monitoring van toeristische regio’s, met als case Friesland, Groningen en Drenthe. Na mijn studie was ik vijf jaar beleidsadviseur en marktonderzoeker toerisme en recreatie bij adviesbureau Van der Tuuk, waarbij ik onder andere plannen heb geschreven voor duurzame recreatieve mobiliteit in natuurgebieden in Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel.

In 2000 werd ik docent recreatie en toerisme bij de toenmalige CHN. Ik ben sinds 2008 coördinator duurzaamheid van de opleiding International Tourism Management (ITM), waarvoor ik onder andere elke drie jaar de Audit for Integration of Sustainability in Higher Education (AISHE) begeleid. Sinds 2009 ben ik lid van de onderzoeksgroep Mariene Wetlands Studies, waar ik onderzoek doe naar duurzame ontwikkeling van Werelderfgoed de Wadden. Voor mijn promotieonderzoek bij de vakgroep Culturele Geografie van de RUG heb ik onderzoek gedaan naar de rol van dieren in de verbondenheid met natuurgebieden. Ik heb daarbij niet alleen de band met grote beschermde natuurgebieden onderzocht, maar ook de band met natuur dichtbij huis, zoals stadsparken of ruilverkavelingsbosjes.

Ik ben nu docent bij ITM, onderzoeker bij het European Tourism Futures Institute (ETFI) en onderzoeker bij het Lectoraat Duurzame Innovatie in de regionale kenniseconomie.

Voor de kenniskring ga ik onderzoek doen naar hoe ondernemers en andere betrokkenen van elkaar leren en elkaar versterken bij het toeristisch-recreatief ontwikkelen van toekomstig Werelderfgoed Maatschappij van Weldadigheid. Ik kijk ernaar uit om zelf ook meer te leren over de dynamiek en mogelijke crossovers die ontstaan bij het ontwikkelen van een toeristische bestemming met een nieuwe Werelderfgoed status.

 

Dr. Akke Folmer,

Research Lecturer, Coordinator Sustainability at ITM
Coordinator Premaster Tourism Geography & Planning
Researcher Mariene Wetlands Studies, European Tourism Futures Institute
Researcher Sustainable Innovation in the Regional Knowledge Economy

akke.folmer@nhlstenden.com

 
 
 
 
PROJECTEN
 
 
 
Loont bestuurlijk leren?
 

Bestuurders uit zorg, welzijn en onderwijs kwamen in 2018 en 2019 samen om van elkaar te leren. Door middel van een door het Actie Leer Netwerk gesteund onderzoek werden de vragen gesteld: wat leren de bestuurders zelf, wat leert de organisatie en waaraan is dit merkbaar? Kortom: welke waarde wordt gecreëerd in dit bestuurlijk lerend netwerk?

Op de landelijke Actie Leer Netwerk Dag, 2 december 2019, presenteerde onderzoeker Anna Veeneman, die verbonden is aan het Onderzoekprogramma Lerende Netwerken van het lectoraat, haar rapport over waardecreatie in het Bestuurlijk landelijk lerend netwerk.

Enkele kenmerken van lerende netwerken zijn: leren met een gezamenlijke kennisagenda, in de context van een concrete praktijk, en vanuit verschillende perspectieven. Kennis wordt samen, gelijkwaardig, gecreëerd en benut. Bestuurlijk leren is daarom sociaal leren.
Leerervaringen

De onderzoeker liet negen deelnemers van het Bestuurlijk landelijk lerend netwerk vertellen over hun leerervaringen aan de hand van een cyclisch model met zes waarden, die een proces weergeven van hun verwachtingen tot de daadwerkelijke veranderingen. De resultaten worden, gezien de relatief korte periode waarin de bestuurders vijf keer in wisselende samenstelling bij elkaar kwamen, gezien als een aanzet tot reflectie. De bestuurders ervaren het leren in het netwerk vooral als uitdaging om elkaar goed te bevragen, ze waarderen de veiligheid om samen dilemma’s te verkennen en hun leiderschapsvaardigheden te versterken. Ook worden er nuttige (regionale) verbindingen gelegd. “Als je vraagt van je medewerkers dat ze zich ontwikkelen, dan moet je dat zelf ook doen”, is een opgetekend citaat dat weerspiegelt dat het Bestuurlijk lerend netwerk nu voortgaat met reflectie op deze eerste meting, om daarmee de beoogde transformatie te bereiken.

De resultaten laten verder zien dat de deelnemers het persoonlijk leerrendement waarderen, maar het te vroeg vinden om te spreken over gerealiseerde waarde voor hun organisaties.

 

Zie voor meer info onderstaande link (en downloaden rapportage).

https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/nieuws/loont-bestuurlijk-leren

 

Door: Anna Veeneman

Kenniskringlid/Regiocoördinator
Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie

aj.veeneman-aukema@alfa-college.nl
 

Bron: Actie Leer Netwerk

 


 

 
 
 
 
 
Betekenisvol leren en buitenwerkplaatsen - project COP4HL
 

Over het verzilveren van competenties, gecombineerd met een gezonde ‘healthy lifestyle’. En hoe studenten dit aanpakken op het Europapark.

Een kort verslag van Harold Hofenk.
Ook in 2019 was het Europapark hét decor voor studenten om in een levensechte context te werken aan het verzilveren van competenties. Het project COP4HL (Communities of Practice for Healthy Lifestyle) geeft in deze veelkleurige wijk in Groningen invulling aan een actieve gezonde leefstijl en leefomgeving. Studenten van het MBO en HBO trekken samen op in het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten die daaraan bijdragen. Zo hebben in het voorjaar een aantal studenten bij bewoners van het Europapark de wensen en behoeften opgehaald. Dit keer niet via enquêtes naar echt aan de keukentafel bij mensen thuis een gesprek over de invulling van leefstijl. Na de terugkoppeling van de resultaten zijn er meerdere werkgroepen in de wijk ontstaan die op de thema’s: Groen, Sport en Bewegen en Verkeersveiligheid plannen maken.

Healthy leefomgeving

In het najaar hebben studenten een activiteitenweek georganiseerd die ‘niet toevallig’ samenviel met de Healthy Ageing-week. Daar trokken studenten en bedrijven, onder begeleiding van docenten, samen op om de Ultimate Run tot een succes te maken. De deelnemers renden door de Fitnessclub Plaza Sportiva, het stadion van FC Groningen, het pas nieuw aangelegde sportpark en sportcentrum. Zo leerden de gebruikers van de wijk de recente mogelijkheden op sportief gebied snel kennen. Een leuk uitgedachte manier om gebruikers, bedrijven en de leefomgeving - in de relatief jonge wijk - met elkaar te verbinden. Om iedereen van een aanbod te kunnen voorzien was er een mooi alternatief bedacht voor bewoners en medewerkers van bedrijven die zich niet in het zweet wilden werken. Een gratis lunchwalk waar de jumbo het fruit verzorgde, de bakkersopleiding het lunchpakketje voor zijn rekening nam en de nieuwe koffietent ‘Dilemma’ een drankje serveerde. Heel kleinschalig, maar door de deelnemers erg gewaardeerd.
 
Stadsstrand en rotonde

Half januari hebben een aantal studenten tijdens een bijeenkomst van COP4HL een presentatie gegeven hoe ze de uitkomsten van de eerder genoemde werkgroepen een alternatief hadden bedacht voor een verkeerskruising in de wijk waar in één jaar zes ongelukken waren gebeurd. Na een schets door een architect van SWECO bleek er onvoldoende ruimte te zijn voor een rotonde. Daar-naast hebben ze een voorstel gedaan voor een stadsstrand omdat bewoners in de wijk het water meer wilden benutten. Een grote vlonder zou het uit- en instappen makkelijker moeten maken. Na een benchmark van verschillende andere stadsstranden was ook hier een schets van gemaakt door SWECO. De landschapsarchitect van het Europapark, die ook bij de bijeenkomst aanwezig was, gaf aan dat de vlonder al in de nieuwe tekeningen van de ‘groene’ parkuitbreiding is opgenomen.

Praktijkervaring

Om het leren in buitenwerkplaatsen nog beter te faciliteren hebben we navraag gedaan bij de studenten. Het ging dan vooral over ervaringen en leerrendement. Ze gaven aan dat ze de eerste fase: verkennen van de context het meest spannend vonden. Toen er, vanuit hunzelf, een realistisch vraagstuk boven kwam drijven voelde het comfortabeler. Studenten gaven aan dat ze zich echt eigenaar voelden van hetgeen ze zelf gingen uitvoeren. Het was wel een teleurstelling dat de rotonde niet tot de mogelijkheden behoorde, maar werd even daarna ook als uitkomst gezien. Achteraf waren ze heel blij dat ze voor deze praktijkervaring hadden gekozen want een klaslokaal van 9 bij 9 meter zou nooit het leerrendement opleveren wat de wijk Europapark had gedaan.

Harold Hofenk
Projectleider Sportstudies Hanzehogeschool Groningen

h.g.hofenk@pl.hanze.nl

 
 


 
 
 
 
 
What's your story?
 
Een verhaal over wat projecten hebben opgeleverd en welke mooie verbindingen er tot stand zijn gekomen. Deze keer geven we het woord aan Brigitte Nitsch (Tourism Management NHL Stenden) over de samenwerking aan toeristische projecten hbo en mbo in Friesland.
 
Wat heb ik veel geleerd door met studenten van een andere school samen te werken.”

“Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen.”

 
Sinds 2019 werken het hbo en mbo onderwijs samen aan toeristische projecten in Friesland. Onderzoek, geïnitieerd door de Toerisme Coöperatie Friesland (TCF),  heeft al mooie resultaten opgeleverd en ondernemers geïnspireerd te innoveren. Niet op school, maar in de stad of bij een bedrijf komen de studenten bijeen om ondernemers te ondersteunen. Het motiveert en inspireert allen en zo ontstaat er een win-win situatie.Het lectoraat ondersteunt deze projecten. Twee leden van de kenniskring, Jan van der Meulen (Friesland College) en Brigitte Nitsch (Tourism Management NHL Stenden) doen vanuit het lectoraatsgedachtengoed onderzoek. Zij observeren de samenwerking tussen mbo- en hbo-studenten die projecten uitvoeren voor de meest innovatieve bedrijven in Friesland. Op dit moment werken beiden voor de gemeente Westerveld (Frederiksoord) en UNESCO Geopark De Hondsrug. Vooral op het gebied van marketing wordt onderzoek gedaan. Het blijkt dat studenten van hbo en mbo gemotiveerd zijn om samen te werken. In eerste instantie is er veel enthousiasme voor zo’n project. Gaandeweg blijken er toch enkele hobbels op de weg. Een eerste waarneming na een half jaar begeleiding en observatie:
 
  • Curriculum: de verschillende opleidingen hebben andere doelstellingen en eisen,
  • Didactiek: het Friesland College is al verder gevorderd in Design Based Education, Tourism Management is net begonnen,
  • Organisatie: de structuur, faciliteiten, uren begeleiding, tijdspad en eisen verschillen.
  • Het idee dat de mbo-ers “de handen” zijn en de “hbo-ers” de denkers is nog steeds te merken tijdens de begeleiding.
Om te komen tot projecten waaraan beide partijen tegelijkertijd werken, is aandacht nodig voor bovenstaande hobbels. Globaal kun je stellen dat de mbo (niveau 4 studenten) meer werkervaring en voldoende kennis hebben om mee te denken in het onderzoek en aanbevelingen te geven. Onderzoekstechnisch zijn de hbo studenten bekwamer.

“Een vriend van mij vroeg of ik samen met hem een bedrijf wilde beginnen”, vertelde een student. Een andere student concludeerde: “Enige voorkennis van een ondernemersvraag is wel handig, anders had ik het niet gedurfd”.

Mogen we nu dan al concluderen dat multilevel samenwerken alle partijen kan inspireren en leiden tot innovaties voor het MKB? De reacties zijn vooralsnog positief.
 
Brigitte Nitsch
Tourism Management NHL Stenden

brigitte.nitsch@nhlstenden.com

 


 
 
 
 
PARTNERS
 
 
 
De Pieter Jellesprijs voor Poetic Potatoes
 

De Pieter Jellesprijs van de gemeente Leeuwarden ging vorig jaar naar het meertalige poëzieproject Poetic Potatoes.Poëzie onder de aandacht brengen via aardappelen en aardappelzakken? Dat dit kan, bewijst het meertalige poëzieproject Poetic Potatoes – een verzamelbundel met gedichten in het Fries, het Nederlands en het Maltees.  Maar het is meer dan dat; het project zorgde voor een uitwisseling tussen Friesland en Malta (beide dragers van de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018, althans hun hoofdsteden). Wat het juryrapport al aangaf: dit specifieke project is meer dan alleen een verbintenis met taal; het brengt ook de aardappelboeren en de dichters bij elkaar. En twee nationaliteiten: Maltezen en Friezen. Poetic Potatoes laat de kracht en de waarde zien van het lokale en de eigen cultuur.

De jury, bestaande uit Kirsten van Santen (LC-cultuurredacteur), Coen Peppelenbos (docent Nederlands) en Goffe Jensma (hoogleraar). Zij kregen van de gemeente Leeuwarden een ruime opdracht mee. 

De jury wilde graag ‘nieuw Fries werk’ zien. Er waren nog twee genomineerden: Jannie Regnerus voor haar boek Nachtschrijver en dichteres Elske Kampen met haar bundel Ynbyld. Alle drie genomineerden droegen uit eigen werk voor bij de prijsuitreiking, die werd gehouden in het Leeuwarder Stadhuis. Arjan Hut, voormalig stadsdichter van Leeuwarden, droeg een gedicht voor namens het collectief achter Poetic Potatoes. Froukje de Jong en Loet Hin namen de prijs in ontvangst.

Bron: Leeuwarder Courant
 


 

 
 
 
 
 
Verkenning oprichting KoloniŽnkenniskring ondernemers Frederiksoord en Veenhuizen
 

De Maatschappij van Weldadigheid streeft ernaar om te worden opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Onlangs was er een bijeenkomst in Hotel Restaurant Bitter en Zoet, locatie Veenhuizen. Betrokken ondernemers van Frederiksoord en Veenhuizen kwamen hier bijeen om te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Meer dan 200 jaar gaan we terug in de tijd. Johannes van den Bosch komt met een ambitieus plan om de armoede in ons land te bestrijden - door het oprichten van de stichting van landbouwkoloniën. Dit is het begin van de invloedrijke geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. De Proefkolonie Frederiksoord wordt als eerste opgericht om arme stedelingen te ontvangen en ze te voorzien in een eerste levensbehoefte. Ze krijgen steun die nodig is waardoor ze een betere toekomst kunnen opbouwen. De Maatschappij van Weldadigheid loopt daarmee ver vooruit op de rest van Nederland.

Boeien en bloeien

Deze historie moet behouden blijven. Niet alleen voor Frederiksoord maar ook voor Veenhuizen (Drenthe). Beide oorden hebben niet alleen een krachtige historie en mooie landschappen gemeen, maar zijn beiden een kolonie binnen de Maatschappij van Weldadigheid. Betrokken ondernemers zien hier kansen en zijn bedrijven gestart (en niet zonder succes) waardoor beide plaatsen steeds meer op de kaart komen te staan. Stichting VCT, Veenhuizen Boeit, Frederiksoord Bloeit en de Maatschappij van Weldadigheid hebben het initiatief genomen om ondernemers bij elkaar te brengen met als doel: samen sterker te kunnen ontwikkelen. Ze worden hierbij ondersteund door het Lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie van NHL Stenden en het Alfa-college.

Want uiteraard is het niet alleen van belang om dit cultureel erfgoed te behouden maar ook nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. De Maatschappij van Weldadigheid streeft ernaar om opgenomen te worden op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Toekomstgerichte samenwerking is daarom van groot belang.


Hotel Restaurant Bitter en Zoet 

Bijeenkomst

Donderdag 6 februari was er daarom een bijeenkomst in Hotel Restaurant Bitter en Zoet (Veenhuizen) voor de oprichting van Koloniënkenniskring Ondernemers Veenhuizen en Frederiksoord. Enkele ondernemers, uit de regio, waren hierbij aanwezig en Ineke Delies vanuit het lectoraat. Niet alleen bedoeld om te kijken hoe we kennis met elkaar kunnen delen, maar met name ook om te kijken naar de toekomst. En welke rol speelt de UNESCO status straks voor de ondernemers? Een duurzame en toekomstgerichte samenwerking tussen Veenhuizen en Frederiksoord is belangrijker dan ooit. Met andere woorden: Hoe kunnen we blijven ‘boeien en bloeien’?

Vanwege het besef dat een UNESCO status ook maar een label is en de mensen eromheen het succes moeten maken, is het van belang om te weten hoe je straks met deze ontwikkeling omgaat. Dit roept vragen op: ‘Hoe verbinden we ons met de bewoners en hoe leren we van elkaar?’

Leren van elkaar en samenwerken

Met een groepje betrokken ondernemers wordt daarom gekeken hoe ze zich samen sterker kunnen ontwikkelen. De bijeenkomst wordt geleid door Ineke Delies (lector NHL Stenden en het Alfa-college). Met als rode draad: het inrichten en onderhouden van een duurzaam lerend netwerk van voorlopende en innovatieve ondernemers.


Betrokken ondernemers en lector Ineke Delies 

Vanuit hier zal de eerste Koloniënkenniskring zich gaan ontwikkelen. Leren van elkaar en samenwerken vanuit verschillende disciplines is van belang. Maar ook: hoe krijgen we de juiste partners bij elkaar en hoe kunnen we andere ondernemers erbij betrekken. Sterke partners zijn essentieel voor het succes van dit initiatief. De koplopers fungeren als leiders. Klein beginnen en in een later stadium opschalen. ‘Alleen kun je snel, maar samen kom je verder’, is het motto van deze middag. De eigenaars van Hotel Restaurant Bitter en Zoet worden als dé pioniers genoemd van Veenhuizen. Zij zijn met name de koplopers en initiatiefnemers (o.a. Theater Het Pauperparadijs).

Cees Bijl (gedeputeerde Provincie Drenthe) schuift later op de middag aan om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang wat betreft de UNESCO status.


Gedeputeerde Cees Bijl

Het dossier is ingediend en hij is optimistisch – pas half juli weten we meer hierover. Hij voelt zich zeker verbonden als het gaat om dit mooie culturele erfgoed. Wat levert deze werelderfgoed status op? Niet alleen een ‘sterrenstatus’ maar ook extra toeristen en positieve aandacht. Maar ook het behoud van dit mooie culturele erfgoed voor toekomstige generaties.
 
 
Door Ginette Vegter
Communicatie Lectoraat

ga.vegter@alfa-college.nl

  

 

 


 


 
 
 
 
REFLECTIEPROGRAMMA
 
 
 
Terugblik Schouw Reflectie- en Ontwikkelprogramma Onderwijs (30 januari)
 

Met een kleine veertig deelnemers, kan het lectoraat Duurzame innovaties in de regionale kenniseconomie tevreden terugkijken op een geslaagde Schouw. De bijeenkomst vond plaats op donderdagmiddag 30 januari en werd gehouden op de locatie Kardinge van Alfa-college in Groningen. Wat konden we verwachten deze middag? Behalve een terugblik wat het lectoraat de afgelopen jaren heeft gebracht werd het ‘publiek’ bestaande uit kenniskringleden en belangstellenden uitgedaagd tot een positiebepaling n.a.v. enkele prikkelende stellingen (voortgekomen uit de enquêtes van verschillende onderwijsinstellingen). Het korte, maar krachtige programma in relaxte sfeer vond plaats in een passende setting: een reislandschap en leverde per saldo een mooie snapshot op.


Opening Sebo Boerma
 

Doel van deze Schouw was om met elkaar te reflecteren en te weten te komen: wat heeft ‘de reis’ ons de afgelopen tien jaar gebracht en waar staan we nu? En vooral: hoe gaan we verder? Om in de woorden van lector Ineke Delies te spreken: “We zijn er nog lang niet. Dit is geen eindstation. We willen verder reizen door de diverse landschappen van praktijken (o.a. lerende netwerken). Door praktijk en theorie met elkaar te koppelen. Daarom worden de door de jaren heen ontstane, onderzochte en opgetekende reisverhalen als ‘rode draad’ meegenomen in het lectoraat.” De komende jaren is er, ook nadat het lectoraat eind 2020 officieel ophoudt, nog genoeg werk te verzetten. Work in progress dus!


Het landschap wordt 'ingekleurd'

Aanwezigen werden deze middag dan ook meegenomen in de ontwikkeling van deze ‘reis’ middels het ontwerpen van een imaginaire ‘landschapsroute’. Aan de hand van een (digitaal) spoorboekje werden de patronen vanuit de najaar 2019 afgenomen enquête in het onderwijsveld inzichtelijk gemaakt en daarna gingen alle genodigden actief - als reiziger - aan de slag in dit ‘landschap’. Aan de hand van zes stellingen konden zij een aanvulling geven en de eigen ervaring uitspreken. Dit zorgde voor de nodige interactie. Enige creativiteit werd hierbij wel van de ‘reiziger’ verwacht. Middels een post-it konden zij hun idee of mening uiten en opschrijven. Deze werd op een landschapskaart (poster) geplakt. Gaandeweg de middag waren alle ‘landschappen’ aardig ingekleurd met mooie en soms verrassende resultaten – en kregen we steeds meer inzichtelijk wat de reis tot nu toe heeft gebracht.


Debat onder leiding van lector Ineke Delies 

De middag eindigde met een kort debat onder leiding van lector Ineke Delies. Met als ‘hot topic’ hoe verduurzamen we het gedachtegoed van het lectoraat, als dat er straks niet meer is. Hoe geven we de legacy door? En hier kwamen mooie ideeën en discussies uit voort. De genodigden kregen een spoorboekje (uitkomst van de enquêtes Onderwijs) mee naar huis. Hoe de reis er verder uit zal zien? Een volgend station dat het lectoraat tijdens haar reis aandoet is de schouw waarin de opbrengst van de enquête onder bedrijvenpartners met het werkveld en onderwijs wordt gedeeld. De reiskaravaan trekt verder en kleurt de kaart van de praktijklandschappen in met ervaringen en onderzoeksuitkomsten. 
 
  
Door Ginette Vegter
Communicatie Lectoraat

ga.vegter@alfa-college.nl

 
 

 


 
 
 
 
DUO INTERVIEWS DOOR FOKKO BOSKER
 
 
 
Hein Klompmaker - Hunebedcentrum in Borger
 
Hein Klompmaker - Hunebedcentrum in Borger
 
 

'Integrale aanpak niet de makkelijkste weg, wel de meest duurzame'

Een hunebed gaat tienduizenden jaren mee, het Hunebedcentrum in Borger, dat het verhaal van de hunebedbouwers vertelt, richt zich dan ook op de lange termijn. Het museum is een blijvertje. De door de jaren heen gegroeide samenwerkingsrelaties zijn stevig gefundeerd. De partners kunnen op elkaar bouwen, meent directeur Hein Klompmaker. Klompmaker is inmiddels opgevolgd door Harry Wolters, die de netwerkvorming toejuicht. Er is een goede band ontstaan met het dubbellectoraat van Alfa-college en NHL Stenden Hogeschool. Wat het museum betreft, wordt die relatie bestendigd, vooral bij het verkennen van nieuwe wegen.

Rond 2010 kwam Klompmaker in contact met het lectoraat van Ineke Delies. Wat hij hoorde en zag sprak hem aan. 'Veel ondernemers denken in principe heel erg in korte termijn investeringen en opbrengsten. Het onderwijs zit juist meer op de lange termijn. Als oud-onderwijzer en als directeur van een organisatie die zich dagelijks moet bewijzen, kan ik me goed in beide leefwerelden verplaatsen.' Het Hunebedcentrum positioneert zich dankbaar als draaischijf en schakel. 'Wij leggen doelbewust contact tussen partijen, smeden allianties.' De rol van 'convener' past hem, denkt Klompmaker. 'Ik zoek graag verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven in nieuwe samenwerkingsvormen.' Dat sluit goed aan bij de missie en visie van het lectoraat duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie.

Het Hunebedcentrum trad toe als partner van het lectoraat en nam deel aan experimentele leer-, project- en samenwerkingsvormen. Samen met kenniskringlid Johan Kasper bedacht Klompmaker het project Naoberschap. De samenwerking op Drentse leest geschoeid, muntte uit in zo weinig mogelijk administratieve rompslomp en in elkaar helpen om te besparen op uitgaven door zaken samen op te pakken. Zo reed er al snel een busje rond, eerst door Drenthe en inmiddels in Noord-Nederland, langs deelnemende organisaties met folders voor eigen en gezamenlijke promotie. Alleen het Hunebedcentrum bespaarde daarmee al snel 4000 euro op de kosten. In Noaberschap 3.0 is het doel om die verspreiding middels Promo Noord uit te breiden tot het Duitse grensgebied tussen Emden en Lingen. Klompmaker: 'Daar zit wel perspectief in. We willen graag een of twee stagiaires daaraan koppelen om gedegen onderzoek naar de kansrijkheid te doen en hoe je dat het best logistiek kunt insteken.'

meer lezen? 

 
 
 
 
 
Johan Kasper - onderzoeker
 
Johan Kasper - onderzoeker
 
 'Het doorbreken van grenzen levert nieuwe kansen op'
 
De ontwikkelingen in kennis en techniek gaan zo snel, dat het ondoenlijk is op eigen houtje alle vernieuwingen te incorporeren. Onderzoeker Johan Kasper, tot vorig jaar werkzaam bij NHL Stenden Hogeschool, is er heilig van overtuigd dat samenwerken de enige optie is om duurzaam vooruitgang te boeken. De toekomst ligt in lerende netwerken. Hij baseert zich op zijn langjarige deelname aan het netwerk community of practice tourism (CoPT) dat onder de vleugels van het lectoraat duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie is uitgegroeid tot een grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden, onderwijs en bedrijfsleven.

De opbrengst van de eerste fase van CoPT bleek zo veelbelovend dat de gemeente Emmen als belangrijke financier samen met NHL Stenden Hogeschool en Alfa-college aanstuurde op een vervolg. Vlak voor de zomer 2018 ging het sein voor CoPT2 op groen. Het innovatieve kennisplatform in combinatie met buiten werkplaatsen (leerbedrijven) slaat de vleugels uit over de grens naar Meppen, Lingen en Osnabrück. 'Het netwerk blijft in stand en krijgt de kans om verder te groeien, nieuwe kennis op te doen en projecten op te tuigen', aldus Kasper.

Terugkijkend realiseert de onderzoeker zich dat het de nodige tijd kost om een nieuw netwerk op te zetten. De partners moeten elkaar leren kennen, ontdekken wat voor vlees ze in de kuip hebben en vertrouwen krijgen in de intenties van andere deelnemende bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. 'In zo'n beginfase gaan er partijen uit en komen er weer partijen bij, het duurt even voor de juiste samenstelling is bereikt. Het motto van het lectoraat is dat we al doende leren, dat is zeker het geval bij de vorming van een innovatief kennisnetwerk.'

meer lezen?
 

 
 
 
 
 
Verdiepende interviews onderwijs
 

Binnenkort verschijnt het e-book ‘Verdiepende interviews Onderwijs’. Dit is een onderdeel van het Reflectie- en Ontwikkelprogramma 2020 van het lectoraat.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquêtes onder 179 betrokkenen en werksessies met vijftig partners uit het onderwijs, zijn in december 2019 en januari 2020 dertien partners van het lectoraat geselecteerd voor verdiepende interviews.

Het e-book kunt u binnenkort vinden op de website van het lectoraat .

Of u kunt mailen naar Ginette Vegter .

 

 


 
 
 
 
 
Dataladder
 
27 februari     MDK Friesland-Drenthe
28 mei           Schouw Partners Bedrijfsleven
3 december   Eindcongres

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin mei. Kopij graag aanleveren vóór 17 april. 

 

 
 
 
 
Colofon
 

Redactie: Ginette Vegter en Christina Jansma
Eindredactie: Ineke Delies

Aanleveren of suggesties kopij:
ga.vegter@alfa-college.nl


 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Verzonden met KIRRA Mailer   |   Doorsturen   |   Printen