Onderwerp:

Nieuwsbrief januari 2018

Datum: 22-01-2018 10:36:03
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
ppo-opleidingen
 
22 januari 2018
 
ppo-opleidingen
ppo-opleidingen ppo-opleidingen
ppo-opleidingen
 
  Nieuwjaarswens  
 
  PPO wenst alle lezers van de nieuwsbrief een goed en gezond 2018 toe.  
 
  Het komende jaar zullen er allerlei interessante activiteiten plaatsvinden. Wij houden u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief, onze website en LinkedIn.

 
 
 
  Personeelsnieuws  
 
  Het PPO-team is inmiddels uitgebreid met de volgende nieuwe collega's  
 
  Marja Hoving en Rozemarijn Hummel-Verhoef zijn het secretariaat komen versterken. 
Sinja Aardema is per 1 januari 2018 onze nieuwe coördinator opleidingen KP/PT. Zij volgt Sanne-meike Mook op.

      
 
 
 
  Samenstelling bestuur Stichting PVO  
 
  Op 6 februari 2017 is de nieuwe Stichting (Stichting PVO) opgericht.
Op dat moment bestond er nog een vacature voor een vertegenwoordiger vanuit één van de praktijkopleidingsinstellingen.
Op voordracht van de adviesraad is op 12 december 2017 tijdens de vergadering van het stichtingsbestuur dhr. Dhondt benoemd als bestuurslid.
 
 
  Met deze benoeming is het stichtingsbestuur voltallig en bestaat uit:
drs. J. van der Pol, onafhankelijk voorzitter
vanuit de praktijkopleidingsinstellingen:
drs. E. Klunder (Dimence Groep)
drs. A.D.F. Dhondt (GGZ Friesland)
vanuit de RuG:
dr. R.J. Landeweerd
prof. dr. P.J. de Jong
 
 
 
  Alumninetwerk kick-off 15 februari 2018  
 
 Op 15 februari 2018 gaat het Alumninetwerk van PPO officieel van start met een borrel voor onze alumni.
 
 
  De avond start met een lezing van Ries Buckers, alumnus van PPO, klinisch psycholoog en P-opleider bij Lentis. Daarna is er ruim de tijd om onder het genot van een hapje en drankje de PPO-verdieping te verkennen, oud-opleidingsgenoten te spreken, te netwerken en goede herinneringen aan je opleidingstijd op te halen.

Lezing Ries Buckers: Schaamte en onzekerheid in supervisie
Vanuit de verschillende rollen die hij heeft bekleed, zal Ries Buckers ons meer vertellen over schaamte en onzekerheid in supervisie. Uit schaamte en onzekerheid kan een supervisant nalaten om in supervisie moeilijkheden te bespreken die hij tegenkomt. Dit heeft een nadelig effect op het leerproces. Het is voor de supervisor van belang om alert te zijn op signalen van schaamte zoals terugtrekking en vermijding en deze op zo’n manier te bewerken dat dit het leerklimaat bevordert.

Alle alumni worden van harte uitgenodigd (deelname is gratis). Je kunt je aanmelden via de website. Lees meer »
 
 
 
  Docenttraining activerend onderwijs  
 
  Op 22 november 2017 vond een training voor docenten plaats: Introductie op activerend onderwijs - ontwerp en begeleiding.
 
 
 
In totaal hebben 11 docenten deelgenomen aan de training die werd verzorgd door Winny Bakker en Inge Hovius van ESI (Educational Support and Innovation van de RuG). Er werd aandacht besteed aan het opbouwen van een les op basis van leerdoelen en er werd geoefend met verschillende activerende werkvormen.
 
De training werd enthousiast ontvangen en de deelnemers hebben concrete handvatten voor hun onderwijs gekregen. 

 
 
 
  Geplande trainingen  
 
  Ook in 2018 worden verschillende trainingen en workshops voor docenten, praktijkopleiders, supervisoren en werkbegeleiders georganiseerd.

 
 
  Op 16 januari heeft de training over Evidence Based Mental Health (EBMH) en PICO's (Patient Intervention Comparison Outcome) plaatsgevonden.

20 maart 2018: Workshop voor docenten met als thema "rollenspelen in het onderwijs",
10 april 2018: Training voor beginnend praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren.
3 oktober 2018: Workshop voor docenten. (Thema nog te bepalen.)

Nadere berichtgeving volgt per mail.
 
 
 
  Meer nieuws »  
 
 
  Bij- en nascholing  
 
 
 
  Training COMET door Kees Korrelboom 5 februari 2018  
 
  COMET voor negatief zelfbeeld is een protocol voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg die cliënten met zelfbeeldproblematiek behandelen. Hierbij wordt lage zelfwaardering niet alleen als symptoom gezien van bijvoorbeeld een onderliggende depressie of angststoornis, maar ook als een apart probleem dat behandeling verdient. Het protocol is gebaseerd op de principes en uitgangspunten van Competitive Memory Training (COMET). COMET geeft goede behandelresultaten op verschillende probleemgebieden, waaronder negatief zelfbeeld. Deze therapie kan gecombineerd worden met cognitieve gedragstherapie voor stemmingsproblemen, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek of een angststoornis.
Na een korte introductie over empirische en theoretische achtergronden van respectievelijk lage zelfwaardering en COMET wordt het protocol stap voor stap doorgelopen, toegelicht en ingeoefend.
Zowel de korte introductie als iedere stap van het protocol worden gepresenteerd in de vorm van korte mondelinge toelichtingen, ondersteund met pp presentaties. Vanaf het moment dat het protocol zelf aan de orde is, worden deze presentaties aangevuld met videodemonstraties van iedere stap alsmede oefeningen + feedback van de docenten in de vorm van rollenspelen door de deelnemers zelf.
 
 
  Lees meer  
 
 
  Inleiding Systeemtherapie  
 
  PPO biedt in 2018 de Systeemtherapie-opleiding aan (zowel de inleidende als de verdiepingscursus)

In de inleidende cursus zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop individuele klachten en problemen begrepen kunnen worden in relatie tot de context.
Aan het eind van de cursus wordt u in staat geacht een systemische intake te kunnen doen en een hulpvraag c.q. behandeldoelen in systemisch perspectief te kunnen plaatsen en verwoorden.
Belangrijke inspiratiebron is het sociaal-constuctionisme. Fundamenteel uitgangspunt bij dit perspectief is, dat kennis(theorie) het resultaat is van sociale processen en dientengevolge altijd historisch bepaald en cultuurspecifiek is. Bij kennis gaat het dan niet om de vraag of zij overeenkomstig de feiten is, maar of zij nuttig, zinvol en behulpzaam is.
Binnen de wereld van de relatie- en gezinstherapie bestaan een aantal zinvolle theorieën welke, gezien vanuit bovengenoemd perspectief, de status hebben van zinvolle verhalen. Over waarheid bestaan slechts verhalen, die worden gecreëerd in een dialoog. Het gaat dan niet alleen over de dialoog tussen de gesprekspartners, maar ook om de invloed die de bredere sociale context (gender, ras, cultuur e.d.) daarop heeft. De therapeut participeert in de dialoog m.b.v. de verhalen waar hij/zij over beschikt. Het is onze opvatting dat het belangrijk is dat de therapeut beschikt over een veelheid aan verhalen. Elk verhaal levert eigen instrumenten die behulpzaam zijn bij het therapeutisch proces. Omdat er geen metatheorie bestaat die de verschillende theorieën integreert (wanneer welke theorie, vaardigheid en/of techniek te gebruiken), zal elke therapeut eigen voorkeursverhalen moeten ontwikkelen.
Binnen de cursus zullen een aantal krachtige verhalen aan bod komen, die de therapeut kunnen helpen bij het zich een beeld vormen over het gezin, het leggen van een therapeutisch relatie en het stimuleren van een veranderingsproces.

 
 
  Lees meer  
 
 
  Verdiepingscursus Systeemtherapie  
 
  De Inleidende cursus Systeemtherapie richtte zich op het kennismaken met verschillende vaardigheden, technieken en perspectieven van waaruit je naar gezinnen kunt kijken.

Deze verdiepende cursus is geïnspireerd door één van de centrale stellingen van het sociaal constructionisme:
Onze ervaringen van ons leven, van onze relaties en van onszelf worden in sterke mate beïnvloed door de verhalen die door onszelf en door anderen hierover verteld worden.
Verhalen ordenen onze ervaringen, helpen ons de wereld te interpreteren en vormen de bouwstenen voor de wijze waarop ons leven inrichten en vormgeven.
Als mensen hulp zoeken voor zichzelf, hun relatie of hun gezin zijn de probleemverhalen dominant geworden en zijn de verhalen over eigenaarschap, regie (‘agency’), competentie en hoop gemarginaliseerd.
De narratieve, solution-focused en collaboratieve stromingen werken dit elk op eigen wijze uit tot een therapeutische praktijk.
In deze cursus zullen de belangrijkste concepten en technieken uit deze stromingen behandeld worden. Tevens zal er uitgebreid stilgestaan worden bij de therapeutische houding. De therapeut wordt gezien als een waarderende bondgenoot die vanuit een positie van nieuwsgierigheid en niet-weten in samenwerking met het cliëntsysteem op zoek gaat naar die verhalen die ‘agency’ versterken, waardoor het cliëntsysteem beter in staat is het eigen leven op gewenste manier vorm te geven.

 
 
  Lees meer  
 
 
  Ge´ntegreerde Cognitieve Gedragstherapie Vervolgcursus  
 
  Verdiep uw algemene kennis van alle vormen en aspecten van de cognitieve gedragstherapie en vergroot uw doeltreffendheid als cognitief gedragstherapeut.

Cognitieve Gedragstherapie (CGt) is een proces waarbij een therapeut op een transparante en met de patiënt vooraf overeengekomen wijze, zo veel mogelijk in de wetschappelijke (klinische) psychologie verankerde en zo veel mogelijk effectief gebleken kennis en methoden toepast om de emotionele en / of gedragsproblemen van de patiënt duurzaam en relevant te reduceren (Korrelboom en ten Broeke, 2014).
In de vervolgcursusmodule geïntegreerde CGt , is het doel de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus te verdiepen en te verbreden. In de basiscursus heb je kennis gemaakt met diverse evidence based behandelprotocollen voor een heel aantal (DSM 5) stoornissen. Een behandeling volgens een evidence based behandelprotocol wordt in principe efficiënter en effectiever geacht dan een niet protocollaire behandeling. Uit de praktijk is echter ook bekend dat niet alle patiënten voldoende opknappen van een protocollaire behandeling, dat er soms complicaties optreden gedurende de behandeling en dat de uitval (te) hoog is. Als psychotherapeut en klinisch psycholoog behandel je patiënten met meervoudige en complexe problematiek. Juist voor deze patiënten is kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een behandeling op maat noodzakelijk. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit van jou als therapeut. Het vraagt ook van je dat je vaardig bent in het aangaan en hanteren van een goede therapeutische relatie en met name dat je die relatie kunt gebruiken in het bewerkstelligen van de therapie-doelen.

 
 
  Lees meer  
 
 
  Meer cursussen »  
 
 
  Opleidingen  
 
 
 
  Inventarisatie opleidingsplaatsen 2019  
 
  In januari is het weer tijd voor de jaarlijkse inventarisatie opleidingsplaatsen.
De erkende praktijkopleidingsinstellingen zullen per mail informatie en een inventarisatieformulier ontvangen.

Ter informatie:
Het opleidingsaanbod van Opleidingsinstituut PPO wordt in 2019 uitgebreid: de KP-opleiding zal anders worden vormgegeven waarbij naast de bestaande differentiatie Volwassenen en Ouderen, óók de differentiatie Kind en Jeugd aangeboden zal worden in een geïntegreerd programma.
 
Op deze manier wordt de kwaliteit van de KP-opleiding in Noord Nederland verhoogd en tevens kan beter aan de vraag vanuit de praktijkopleidingsinstellingen voldaan worden. Het cursorisch programma van de KP-opleiding zal, uitgaande van een opleidingsduur van vier jaar, bestaan uit een brede cursorische basis die voor alle GIOS gelijk is. 
Na circa anderhalf jaar kan de GIOS specifieke cursorische onderdelen kiezenGIOS in beide leeftijdskaders hebben baat bij deze uitbreiding van de KP-opleiding en zullen over de grenzen van de leeftijdskaders heen leren kijken.

 
 
 
ppo@rug.nl    |    Contact    |    ppo-opleidingen.nl    |    Afmelden
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: