Onderwerp:

GasTerra's G3: in deze nieuwsbrief o.a. GasTerra en Eneco ontwikkelen innovatief windafhankelijk gasleveringsproduct

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
  GasTerra's G3: Aardgasfonds en innovatief windafhankelijk gasleveringsproduct  
 
 
 
 
 
  Akkoord Nederlandse regering
Aardgasfonds
 
 
 
  Innovatief product
Windafhankelijke gaslevering
 
 
  De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben samen met steunpartijen D66, CU en SGP een akkoord bereikt over de (her)oprichting van een Nederlands aardgasfonds. Op deze manier wil de regering ons voorbereiden op een tijd dat er geen aardgasinkomsten meer zijn om de Rijksbegroting op orde te houden.
 
 
  Op 19 mei jl. tekenden GasTerra en Eneco een innovatieve overeenkomst, waarvan het kenmerk is dat de hoeveelheid aardgas die Eneco van GasTerra afneemt, afhankelijk is van de voorspelde windsnelheid. Met deze overeenkomst wordt door de flexibele inzet van aardgas een stimulans gegeven aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.
 
 
 
 
 
 
 
Aardgasfonds

De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben samen met steunpartijen D66, CU en SGP een akkoord bereikt over de (her)oprichting van een Nederlands aardgasfonds. Op deze manier wil de regering ons voorbereiden op een tijd dat er geen aardgasinkomsten meer zijn om de Rijksbegroting op orde te houden. Nu verwacht ik dat dit moment nog vele jaren op zich zal laten wachten. Zeker als Nederland, net als de duurzame (!) Denen, de weg vrij maakt voor proefboringen naar schaliegas.

Een aardgasfonds, dat klinkt natuurlijk prachtig. Direct gaan de gedachten uit naar de enorme financiële reserves van 650 miljard(!) euro die de Noren in de loop der jaren hebben opgebouwd. De pot geld van de Noren zit inmiddels zo vol dat hij dreigt over te stromen, daarom neemt het Noorse staatsinvesteringsfonds NBIM vanaf 2016 grotere belangen in bedrijven.

In Nederland stelt de regering nu voor om de aardgasbaten uit de begroting te laten en in een apart fonds onder te brengen. De rente-inkomsten worden aangewend voor vernieuwing in het MKB en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Op zich prima doelen, maar er zijn er volgens mij meer waar het geld aan besteed kan worden.

De laatste tijd horen en lezen we dat het wat beter gaat in de industrie. Groei in de chemische industrie, hogere werkgelegenheid in de procesindustrie en ook de vraag naar metaal neemt toe. Maar dat het beter gaat, wil nog niet zeggen dat het goed gaat; afvlakking van de groei ligt op de loer.

Bovendien moet de energie-intensieve industrie in Nederland nog steeds een zware concurrentiestrijd leveren op het wereldtoneel door de grote verschillen in mondiale energieprijzen. Innovatie zal vermoedelijk een sleutelrol vervullen in deze strijd. Begin dit jaar schreef VEMW nog dat door een gebrek aan een gelijk speelveld met andere landen in de regio en andere continenten, de bedrijven die internationaal moeten concurreren op  achterstand staan. Innovatie op het gebied van doelmatig energiegebruik, productieprocessen en producten helpt de industrie de concurrentie weer aan te gaan.

Zou het daarom niet mooi zijn als een derde doel aan de bestedingen uit het aardgasfonds wordt toegevoegd; innovatie in de energie-intensieve industrie. Daarmee kunnen nieuwe investeringen in deze branche worden gestimuleerd waardoor we deze belangrijke sector voor onze economie behouden.

Martijn Vegter, Accountmanager GasTerra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GasTerra en Eneco sluiten unieke overeenkomst voor windafhankelijke gaslevering

Op 19 mei jl. tekenden GasTerra en Eneco een innovatieve overeenkomst, waarvan het kenmerk is dat de hoeveelheid aardgas die Eneco van GasTerra afneemt, afhankelijk is van de voorspelde windsnelheid. Met deze overeenkomst wordt door de flexibele inzet van aardgas een stimulans gegeven aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.
 
 
 
 
 
Ondertekening van de windafhankelijke gasleveringsovereenkomst door Kees-Jan Rameau van Eneco (l) en Gertjan Lankhorst van GasTerra (r).

Wind is onzekere factor
Het ontstaan van deze overeenkomst is een samenspel tussen Eneco en GasTerra geweest. Eneco heeft een omvangrijke positie in duurzame energie en het vermogen uit windmolenparken maakt hier een belangrijk deel van uit. Doordat de wind een onzekere factor is, variëren de opbrengsten uit het geïnstalleerde windvermogen en dus ook het rendement op de investeringen in windenergie. Daarnaast varieert de gasbehoefte van Eneco al naar gelang de opgewekte elektriciteit uit haar windvermogen varieert; indien er relatief weinig stroom vanuit de windmolenparken wordt opgewekt, heeft Eneco behoefte aan meer gas om in te zetten in haar gasgestookte elektriciteitscentrales.
 
Overname risico’s
Om deze risico’s te verzachten ontwikkelde GasTerra een windafhankelijk gaslevering. Met deze overeenkomst neemt GasTerra een deel van deze risico’s over van Eneco door middel van de gaslevering. In een situatie dat het weinig waait, levert GasTerra meer gas aan Eneco en betaalt Eneco hiervoor een lagere prijs; daarentegen levert GasTerra bij veel wind minder gas en betaalt Eneco een hogere prijs. De variatie in de opbrengsten uit windenergie worden zo gebalanceerd met de inzet van gas.
 
Aardgas als ideale transitiebrandstof
Met deze overeenkomst geven GasTerra en Eneco op commerciële wijze invulling aan de door beide partijen gewenste prominente rol van aardgas als de ideale transitiebrandstof naar een duurzame energievoorziening. Doordat aardgas de schoonste fossiele brandstof is en doordat de grootschalige en flexibele inzetmogelijkheden van aardgas prima aansluiten op de onzekere output van een toenemende duurzame energieopwekking, is deze transitierol aardgas op het lijf geschreven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vernieuwde balanceringsregime

3 juni 2014 jl., zes uur ’s morgens, ging GTS over op het vernieuwde balanceringsregime. Deze stap vloeide voort uit de beslissing van het European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) om de Europese  netwerkcode voor balancering aan te passen. Dit om de grensoverschrijdende handel en concurrentie in Europa te bevorderen. Het nieuwe lijkt sterk op het vorige. Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

De grootste wijziging is dat de biedladder is vervangen door Within Day-handel op de Title Transfer Facility (TTF). GTS gaat in het geval van een overschot of tekort in het transportnetwerk geen gas meer afroepen van de biedladder; het wordt in- of verkocht bij ICE Endex.

Een andere wijziging is de introductie van een Linepack Flexibility Service (LFS). Dit houdt in dat de shippers een fee gaan betalen voor het gebruik van de netwerkbuffer van GTS. De fee wordt gebaseerd op de POS van zes uur en bedraagt 0,4% van de neutrale gasprijs. De overgang is rustig verlopen zoals hieronder zichtbaar is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 7 juni 2014 heeft de eerste Within Day Balancing Action plaatsgevonden, omdat het systeem 'long' zat. GTS heeft een overschot aan gas op de beurs verkocht en zo het systeem weer in balans gebracht.
 
 
 
 
 
GasTerra CEO gekozen tot president van Eurogas

De Algemene Vergadering van de Europese branche-organisatie Eurogas heeft op 20 juni jl. in Venetië Gertjan Lankhorst, CEO van GasTerra, verkozen als haar nieuwe president. Hij volgt de Fransman Jean François Cirelli op, die de afgelopen vier jaar aan het hoofd stond van Eurogas. Het presidentschap van Eurogas is een nevenfunctie. De heer Lankhorst blijft aan als CEO van GasTerra.

Eurogas verenigt 45 ondernemingen en organisaties uit 25 landen, die in de gassector actief zijn op het gebied van gashandel, distributie en retail. Het behartigt in Brussel de gemeenschappelijke belangen van de sector.

 
 
 
 
 
EnTranCe: Groninger proeftuin voor toekomstige energiesystemen krijgt vorm

De transitie naar een duurzame energievoorziening is een uitdaging die vele decennia gaat duren. Zo moet er nog veel kennis worden opgebouwd om op een verantwoorde wijze vorm te geven aan de gewenste overgang. Om deze kennis te ontwikkelen is in Groningen de Energy Academy Europe (EAE) opgericht. GasTerra is initiatiefnemer van de EAE waar energieonderwijs, -onderzoek en -innovatie samenkomen. Een belangrijk onderdeel van de EAE is de proeftuin voor toegepast onderzoek: het Energy Transition Centre (EnTranCe) gelokaliseerd nabij de EAE op het Zernike-complex. Hier bouwen bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs samen aan de energievoorziening van morgen. 

Proeftuin van 1 hectare
Het huidige terrein van EnTranCe omvat dit moment één hectare, maar kan verder groeien tot vijf hectare. Momenteel vindt onderzoek in portocabins plaats op het gebied van gasconversie, productie van duurzame gassen en energieopslag.
 
 
 
 
 
 
 
 
Opstelling van testfaciliteiten in portocabins.

Bij het onderzoek naar de conversie van gas wordt voornamelijk gekeken naar hogere rendementen van kleine WKK-installaties. Zo staan er Stirlingmotoren, brandstofcellen en kleine gasturbines opgesteld. Verder wordt onderzoek uitgevoerd naar de combinatie van duurzame energie en gas, zoals een (nieuwe generatie) zonneboiler met een HR-combiketel. Ook aan een combinatie van een kleine elektrische (lucht/water) warmtepomp en een HR-combiketel wordt gewerkt. In beide combinaties gaat het om het optimaliseren van de inpassing van duurzame energie en de back up van gas.

Tot slot staan er acht brandstofcellen opgesteld, die nodig zijn voor een onderzoek naar de flexibiliteit van decentrale elektriciteitsopwekking in combinatie met grootschalige toepassing van decentraal opgestelde zonnepanelen in de gebouwde omgeving. Het onderzoek richt zich met name op de snelheid waarmee de brandstofcellen kunnen op- en afregelen als de opbrengst van de zonnepanelen fluctueert, bijvoorbeeld wanneer het bewolkt wordt.

Het opslaan van energie zal een cruciale rol gaan spelen bij grootschalige inpassing van duurzame energie in ons energiesysteem. Het gaat dan om kortetermijnopslag, bijvoorbeeld voor een dag, maar ook om langetermijnopslag, zoals seizoensopslag. Op EnTranCe wordt gewerkt aan verschillende vormen van energieopslag: elektriciteitsopslag (al dan niet in combinatie met elektrisch vervoer), warmteopslag (o.a. met faseovergangsmaterialen) en gasopslag (ook waterstof).

De integratie van de verschillende technische innovaties vindt plaats door een ‘leidinggoot’: de verbindingsschakel tussen de onderzoeken. In deze ‘leidinggoot’ bevinden zich elektriciteitskabels met verschillende spanningsniveaus, leidingen voor warmte- en koudetransport op verschillende temperatuurniveaus en leidingen met verschillende gassoorten.

Met deze nieuwsbrief wil GasTerra de proeftuin EnTranCe onder de aandacht brengen van het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie en contact op de website van EnTranCe.
 
 
 
 
 
  Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze nieuwsbrief is voor eigen risico van de gebruiker. Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). GasTerra spant zich in te waarborgen dat de informatie en inhoud van de artikelen in deze nieuwsbrief volledig en juist is. GasTerra kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie in deze nieuwsbrief. De onderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie verkregen via deze nieuwsbrief of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
 
 
  Indien u geen nieuwsbrief van GasTerra meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden  
 
 
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: